New Page 1

 اسم منصرف و غیرمنصرف

 

 

 تعریف

اسم منصرف: اسمی است که تنوین وهمه علامتهای اعراب اصلی را می پذیرد وشبیه به فعل نمی باشد.(متمکن امکن)

اسم غیر منصرف: اسمی است که تنوین [1] و کسره نمی پذیرد وشبیه به فعل میباشد. [2](متمکن غیر امکن)

 

 

اسباب منع صرف :

9 سبب باعث غیر منصرف شدن اسم می شود: 1-علمیت 2- تانیث 3- جمع 4-ترکیب5- وصف 6- «ان» زائد 7- عدل 8- وزن فعل 9- عجمه.

 باید لااقل دو سبب از اسباب بالا در یک اسم موجود باشند تا غیر منصرف شود به استثنای:

 1- الف تانیث ( مقصوره یا ممدوده،علم یا غیر علم)

 2- جمع منتهی الجموع؛

 که هر کدام از اینها جانشین دو سبب می شوند .

 

شرایط:   

 الف- عَلَم: اسم علم در شش موضع غیر منصرف میباشد:

1-   هر گاه علم مختوم به «ان» زائد باشد: رمضان، رضوان، زیدان

 

نکته:باید قبل از «ان» زائد سه حرف اصلی موجود باشد و الا منصرف می باشد.

اسمهایی مانند ( عفّان- حسّان) را اگر از ریشه‌ ‍ «عفن» و «حسن» بدانیم منصرف اند و اگر از ریشه «عفّ» و «حسّ» محسوب کنیم غیر منصرف میباشند.

 

2-  اگر بر وزن فعل یا شبه فعل باشد : یزید، احمد[3] و تغلب. و منظور از شبه فعل اسمی است که وزن ان بیشتر در فعل کاربرد دارد: اِجبِع(روستایی در لبنان) ، اِ صبَع( اگر علم مذکر باشد)

 

3-   هر گاه علم تر کیب مزجی باشد: بعلبک ، بیت لحم ، قاضیخان .

نکته: در ترکیب مزجی اگر جزء دوم معرب نباشد منصرف می باشد مانند ترکیب عددی ( خمسه عشر) و اسمهایی که به «ویه» ختم می شوند : سیبویه ، دادویه، بابويه

 

4-  هر گاه علم اعجمی ( غیر عربی) و زائد بر سه حرف باشد : ابراهیم[4]، یعقوب                

نکته: اگر علم اعجمی سه حرفی «ساکن الوسط» باشد منصرف است: نوْح، لوْط و اگر «متحرک الوسط» باشد غیر منصرف می باشد: شَتَر، لَمَک . [5]

نکته دوم:  نامهای انبیاء به دلیل 1- علم بودن 2- عجمی بودن، غیر منصرف میباشند به جز این شش اسم «محمد، شعیب، صالح، هود، نوح، لوط »‍ نامهای ملائکه نیز این چنین میباشد به جز«رضوان، مالک، نکیر، منکر).

 

5-هرگاه علم مونث باشد: لفظی: معاویه، طلحه یا معنوی:زینب، مریم.

 

نکته اول: اگر علم با تاء مدوره «ة» مونث شده باشد چه برای مونث باشد:( فاطمه) یا مذکر:( طلحه) سه حرفی باشد (قله) ویا بیشتر، در همه حال غیر منصرف اند.

 

نکته دوم: اسمهای علم مونث بیش از سه حرف بدون شرط غیر منصرف اند: زینب، سعاد

 اما اسمهای سه حرفی دو حالت دارند:

 1- اگر«متحرک الوسط» باشند غیر منصرف اند : سَحَر، سَقر[6]

2- اگر «ساکن الوسط» باشند الف: به شرط عجمی بودن غیر منصرف اند : جور ، زَید

ب- واگر عربی باشند هردو حال جایز است: هِند.

 

نکته سوم : اسمهای مختوم به الف تانیث بدون هیچ شرطی غیر منصرف می باشند چه مفرد باشد: سکری، حمراء ویا جمع: مرضاء، اصدقاء؛ علم باشد : سلمی، خنساء ویا صفت: حُبلی، عذراء.

 

نکته چهارم:  علم مذکری که به الف مقصوره ختم شود به دو دلیل غير منصرف ميباشد : 1- علمیت 2-شبیه بودن الف الحاق ان به الف مقصوره:  عَلقی: ( نام گیاهی) ،  أرطی: ( نام درختی).

 

 نکته پنجم: اسمهای علم مونث بر وزن «فَعالِ» مانند : حذامِ، رقاشِ به دو صورت ترکیب می شوند :1- مبنی بر کسر (اهل حجاز) 2- غیر منصرف( بنی تمیم) .

 

نکته ششم: با اسمهای منقوصی که  علم مونث باشند مانند«جوارٍ»  رفتار می شود :

جاء قاضٍ [7].                         رایت قاضیاً .                          سلّمت علی قاضٍ

 

6-جمع عَلَم با عدل موجب غير منصرف بودن اسم مي شود : «عُمَر ، زُمَر»

عدل عبارت است از از تغيير كلمه از وزن و صيغه اصلي خود و دو نوع مي باشد :

الف : تحقيقي : آن است  كه كلمه از اصل خود عدول نموده مثل «احاد» كه معدول «اَحَد» مي باشد و «اُخَر» كه معدول «آخر» مي باشد .

ب : تقديري : عدولش از اصل چيز ديگري بوده است و اينها مجموعاً پانزده كلمه مي باشند بر وزن «فُعَل [7]»

توضيح آنكه علماي نحو در عدل تقديري غير از علم بودن دليل ديگري براي غير منصرف بودن اين اسم ها نيافته اند پس گفته اند معدول «منقول» از صيغه«فاعل» هستند مثل«غُدَر و فُسَق» كه معدول «غادر» و «فا سق» مي باشند .

نكته اول : هر چه بر وزن «فُعال ،‌ مَفعَل» از عدد باشد عدل قياسي «‌تحقيقي »‌ محسوب مي شود كه عبارتند از «احاد و موحد و ثُناء مَثني ... عشار معشر»

مثال : جاء القوم اُحاد مَوحَد يعني : جاء القوم واحداً واحداً .

نكته دوم : حروف تأكيدي كه بر وزن «فُعَل» باشند نيز غير منصرف اند مثل «جُمَع» «جاء النساء جمعُ – رايت النساء جمعَ – مررت بالنساء جمعَ» . جُمَع معدول از «جمعاوات» مي باشد

 

ب: شرايط غير منصرف بودن صفت «وصف»

1-   هر گاه بر وزن «فَعلان» باشد و مؤنث آن بر وزن «فَعلي»‌باشد «سَكران – سَكري»

2-   هرگاه صفت بر وزن «أفعل »‌باشد : أحمر ، أعرج

3-   در صوريتكه صفت معدول از لفظ ديگري باشد «اخَر» جمع اخري

نكته اول : صفتي كه بر وزن «فَعلان» يا «أفعل»‌ است تا زمانيكه  وصفيت آن اصلي نباشد ، غير منصرف نخواهد بود

مثلاً «‌صفوان»‌صفت مخصوص سنگ و نرم و تابان مي باشد پس منصرف است همچنين «اربع» كه براي عدد معين و «‌أرنب» كه براي حيوان معين وضع شده است

مثال : «مررت بنسوه أربعِ»

نكته دوم : اگر صفت  بر وزن «فعلان» و «أفعل »‌با «ۀ»‌مدوره مونث شوند منصرف خواهند بود . مثلاً «سيفان» منصرف مي باشد چون مونث ان «سيفانۀ» بمعني «طويل »‌ مي باشد . همچنين «أرمل» چون مونث آن «ارملۀ» مي باشد منصرف است .

-        شرايط غير منصرف بودن جمع

1-   بر وزن «مفاعل »‌باشد مانند «مساجد ، أكارم ، فياصل»

2-   بر وزن «مفاعيل» باشد مانند «مصابيح – قناديل و أنا شيد[8]»

3-  نكته اول : جمع غير منصرف همان «جمع منتهي الجموع» است يعني جمعي كه بعد از الف مكسر دو حرف متحرك يا سه حرف كه وسطش «ياء» ساكن است باشد «فواصل ، أنامل ،‌رياحين ،‌أراجيز»

نكته دوم : جمع مكسري كه «ۀ» مدوره داشته باشد منصرف محسوب مي شود «أساتذۀ و تلامذۀ»

نكته سوم : جمع منتهي الجموع كه بر وزن مفاعيل باشد ولي حرف دوم بعد از الف متحرك باشد منصرف است «صياقلۀ ، عبادلۀ»

نكته چهارم : با اسم هاي ناقصي كه جمع منتهي الجموع باشند مثل «جواري»‌، «‌غوا شي»‌مانند «قاضي» رفتار مي شود : جاء جوارٍ         رايت جواريَ          سلمت علي جوارٍ

                                                                                                                                                                   

سؤال : اسم غير منصرف در چه صورت توسط كسره مجرور مي گردد؟                               

جواب : هرگاه اضافه شود يا بعد از الف و لام قرار گيرد

مثال : ( في أحسنِ تقويم )                ( انتم عاكفون في المساجدِ ) .

نكته : منصرف فرض كردن اسم غير منصرف و آن را مانند اسم منصرف اعراب دادن زياد است و اين بخاطر تناسب با قبل يا بعد خود مي باشد : مثال : «سلاسلاً و أغلالاً و سعيراً» كه لفظ سلاسل با اينكه غير منصرف است تنوين پذيرفته است . عكس اين موضوع يعني اسم منصرف را غير منصرف فرض كردن فقظ هنگام ضرورت مي باشد «و ممن و لدوا عامرُ ذو الطول و ذوالعرض» كه بايد عامرٌ گفته مي شد .


 

 


 

[1] به استثناي  تنوين مقابله ( كه بر اسم جمع مونث داخل مي شود) و تنوين عوض ( كه بر سر اسمهاي ناقص مي ايد) ؛ اين دو تنوين بر سر اسمها ي غير منصرف نيز داخل مي شوند: اذرعاتٍ ، جوارٍ

[2] زيرا فعل نيز كسره وتنوين نمي پذيرد.

 [3] اين همان احمد لاينصرف است                                    كه علی بر سر آن جر ندهد.

[4]  نكتة نحوية: جاء سائل بيتا و سال صاحبته ان تعطيه ؛ فقالت : انصرف، فقال : اعطيني فقالت: انصرف فقال : اعطيني فقالت: انصرف فقال: اسمي ابراهيم لا ينصرف الا اذا حلّي او اُضيف.

 [5] نوه حضرت نوح (ع) و يا به قولي پدر ايشان.

[6]  از طبقات جهنم به معني سوختن شديد.

[7] «بلع،‌ ثعل‌‌ ، جعي ، جثم ، دلف ، زحل ، زفر ، عصم ، فتم ، قزح ، مضر ، هبل ، هدل ، عمر ، جعل»

[8]  كلمه«سراويل» را در صورتي كه مفرد فرض كنيم باز به خاطر شباهت با جمع غير منصرف مي باشد.

+ نوشته شده در  پنجشنبه ۱۳۸۹/۰۱/۱۲ساعت 14:40  توسط رسول مظهر قراملکی  |